Realizacja praw podmiotów danych

Na podstawie poniższego formularza obsługiwane będą wyłącznie wnioski dotyczące danych, których administratorem jest PGE Paliwa sp. z o.o. Podanie poniższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wykonania Twojego prawa. Ich podanie warunkuje rozpoczęcie realizacji Twojego żądania.

Informacje podstawowe

W celu ułatwienia kontaktu możesz podać swój numer telefonu. Podanie tej informacji nie jest niezbędne do realizacji Twojego żądania.

W celu umożliwienia identyfikacji Twoich danych proszę określić swoją relację z PGE Paliwa Sp. z o.o. poprzez wybranie właściwej kategorii oraz uzupełnienie dla niej danej niezbędnej do identyfikacji:

Prawo, którego realizacji dotyczy wniosek

Proszę określić prawo podmiotu (zgodnie z art. 12‐21 RODO), którego dotyczy wniosek

Dane kontaktowe

INFORMACJA DODATKOWA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46

[...] Rozwiń

INFORMACJA DODATKOWA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest PGE Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-587), ul. Ciepłownicza 1.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez formularz kontaktowy na stronie www lub pisemnie na adres e – mail: iod.pgepaliwa@gkpge.pl lub adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
 3. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
  1. w celu obsługi Twojego zapytania związanego z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w powyższych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych, które mogą zostać zgłoszone w związku z naruszeniem RODO.
 6. Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) w przypadku konieczności zaangażowania ich do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub realizacji Twojego żądania.
 7. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. Twoje dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG“). Mając jednak na uwadze obsługę infrastruktury IT i usługi teleinformatyczne świadczone przez PGE Systemy S.A. jako Podmiot przetwarzający, którego wybrani podwykonawcy działają poza EOG, powyższe może powodować przekazanie Twoich danych poza EOG. Każdorazowo transfer danych oparty jest o podstawę legalizującą wynikającą z art. 46 ust. 2 RODO.
 8. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych jest niezbędne dla zrealizowania Twojego żądania. W przypadku nie podania wymaganych danych nie będziemy mogli zrealizować Twojego zapytania.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w procesie realizacji Twojego zapytania nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

Inspektor Ochrony Danych – Mariusz Lach
iod.pgepaliwa@gkpge.pl

Zwiń