Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych dla naszych klientów i potencjalnych klientów

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych dla klientów i potencjalnych klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maj 2016 r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-587), ul. Ciepłownicza 1.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod.pgepaliwa@gkpge.pl bądź pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Źródło danych.

Dane osobowe, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana, mogą pochodzić:

 1. Ze źródeł powszechnie dostępnych (m.in. CEiDG, KRS).
 2. Od osób reprezentujących Pani/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

IV. Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać dane osobowe:

 1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO (zgoda), w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na
  na przetwarzanie danych w określonych celach.
 2. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.
 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) w szczególności w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych a także do realizacji innych obowiązków nałożonych na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących (w tym przepisów podatkowych).
 4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionego interesu):
  a. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
  b. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  c. w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE,
  d. w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy (w tym m.in.: utrwalenia wizerunku),
  e. w celu wymiany korespondencji, w tym elektronicznej, m.in. w celu prowadzenia negocjacji, dokonywania ustaleń,
  f. w celach analitycznych (np. optymalizacji procesów obsługi, gromadzeniu przekrojowej wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.),
  g. w celach statystycznych,
  h. w celach administracyjnych Sprzedawcy będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

V. Kategorie danych.

W zależności od celu, dla którego przetwarzane będą Pani/Pana dane osobowe, będziemy przetwarzać następujące kategorie danych:

 1. Dane identyfikacyjne (w tym: imiona i nazwiska, adres zamieszkania lub pobytu, numer PESEL/NIP, seria i numer dowodu tożsamości, numer telefonu, adres email).
 2. Inne dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa dobrowolnej zgody w określonym celu.

VI. Prawo do sprzeciwu.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub że Pani/Pana dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane:

a. Instytucjom, podmiotom bądź osobom w przypadkach, gdy Administrator będzie miał obowiązek przekazania danych zgodnie z przepisami prawa;
b. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, w szczególności spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych (wspólne przedsięwzięcie, projekt), sprawowania nadzoru właścicielskiego);
c. podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora również tym, którym te dane są powierzane, np. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Systemy S.A.;
d. nabywcom wierzytelności.

VIII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG.

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone przez spółkę PGE Systemy jako Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych przez tego podwykonawcę może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Więcej informacji na temat ewentualnego transferu danych i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy S.A.

IX. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

a. dane przetwarzane w celu wykonania umowy - do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na podstawie umowy, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony;
b. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego;
c. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - przez czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu;
d. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody - do czasu jej wycofania lub ustalenia, że dane się zdezaktualizowały.

X. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d. żądania przenoszenia danych;
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

XI. Informacja o dobrowolności podania danych.

W przypadku uzyskania danych bezpośrednio od Pani/Pana, podanie danych jest:

a. niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem zgodnie, z punktem III powyżej;
b. dobrowolne w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody (w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody).

XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

XIII. Zgoda oraz informacje o możliwości wycofania zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych na jej podstawie, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Inspektor Ochrony Danych – Mariusz Lach 

iod.pgepaliwa@gkpge.pl