Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych dla naszych partnerów

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych dla partnerów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119/1 z dnia 4 maj 2016 r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest PGE Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31- 587), ul. Ciepłownicza 1.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z  Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod.pgepaliwa@gkpge.pl bądź pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej lub za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na niniejszej stronie www.

III. Źródło danych. 

Dane osobowe, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana, mogą pochodzić:

 1. od Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy, który zawarł z Administratorem umowę na realizację określonej usługi dla realizacji, której niezbędne jest podanie Pani/Pana danych kontaktowych, a także dodatkowych informacji w przypadku wykonywania prac na terenie naszej Spółki;
 2. ze źródeł powszechnie dostępnych (m.in. CEDiG, KRS);
 3. od osób reprezentujących Pani/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

IV. Cele i podstawy przetwarzania. 

Będziemy przetwarzać dane osobowe:

 1. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO (zgoda), w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na na przetwarzanie danych w określonych celach.
 2. Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.
 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze) w szczególności w celu realizacji żądań organów ścigania i na potrzeby postępowań sądowych a także do realizacji innych obowiązków nałożonych na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących (w tym przepisów podatkowych).
 4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionego interesu):
  a. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
  b. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  c. w celu ułatwienia komunikacji między podmiotami Grupy Kapitałowej PGE,
  d. w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy (w tym m.in.: utrwalenia wizerunku),
  e. w celu wymiany korespondencji, w tym elektronicznej, m.in. w celu prowadzenia negocjacji, dokonywania ustaleń,
  f. w celach analitycznych (np. optymalizacji procesów obsługi, gromadzeniu przekrojowej wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.),
  g. w celach statystycznych,
  h. w celach administracyjnych Sprzedawcy będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

V. Kategorie danych. 

W zależności od celu, dla którego przetwarzane będą Pani/Pana dane osobowe, będziemy przetwarzać następujące kategorie danych:

 1. przetwarzane w celach kontaktowych: podstawowe dane identyfikacyjne, w tym dane kontaktowe (np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, stanowisko służbowe);
 2. przetwarzane w celu realizacji umowy i wykonania prac na rzecz Spółki (w celu tym przeprowadzenia szkolenia BHP): dane identyfikacyjne, w tym dane kontaktowe jw., a także informacje o posiadanych uprawnieniach i kwalifikacjach, data ważności badań lekarskich;
 3. przetwarzane w celach zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Spółki: dodatkowe dane identyfikacyjne, w tym nr PESEL / seria i numer dokumentu tożsamości, numer rejestracyjny pojazdu i wizerunek.

VI. Prawo do sprzeciwu. 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w celach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub że Pani/Pana dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Odbiorcy danych. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

a. Instytucjom, podmiotom bądź osobom w przypadkach, gdy Administrator będzie miał obowiązek przekazania danych zgodnie z przepisami prawa;
b. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, w szczególności spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w zakresie niezbędnym do celów kontaktowych (wspólne przedsięwzięcie, projekt), sprawowania nadzoru właścicielskiego);
c. partnerom oraz kontrahentom Administratora w zakresie niezbędnych celów kontraktowych;
d. podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora również tym, którym te dane są powierzane, np. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Systemy S.A.;
e. nabywcom wierzytelności.

VIII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG. 

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone przez spółkę PGE Systemy jako Centrum Usług Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych przez tego podwykonawcę może powodować przekazanie danych poza obszar EOG. Więcej informacji na temat ewentualnego transferu danych i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać w PGE Systemy S.A.

IX. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

a. dane przetwarzane w celu wykonania umowy - do czasu przedawnienia roszczeń powstałych na podstawie umowy, przez czas niezbędny do ich dochodzenia lub obrony;
b. dane przetwarzane na podstawie przepisu prawa - przez okres wynikający z prawa powszechnie obowiązującego;
c. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - przez czas niezbędny do osiągnięcia celu lub zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu;
d. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody - do czasu jej wycofania lub ustalenia, że dane się zdezaktualizowały.

X. Prawa osób, których dane dotyczą.

 Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d. żądania przenoszenia danych,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

XI. Informacja o dobrowolności podania danych. 

W przypadku przetwarzania danych uzyskanych bezpośrednio od Pani/Pana podanie danych jest:

a. niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem zgodnie, z punktem III powyżej,
b. dobrowolne w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody (w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody).

XII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

Informujemy, że w powyższych celach nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

XIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody. 

Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych na jej podstawie, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Inspektor Ochrony Danych – Mariusz Lach 

iod.pgepaliwa@gkpge.pl